Skip to content

Σχεδίασε την εταιρική ταυτότητα του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου!

AUTHOR

DATE

SHARE THIS ARTICLE

Η εταιρεία Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με στόχο την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει τη δημιουργία της νέας εταιρικής ταυτότητάς της.

Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, μετρώντας περισσότερα από 65 έτη διαδρομής, αναζητά τη νέα ταυτότητά του (brand), η οποία θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη της ιστορικής συνέχειας του φορέα, τονίζοντας τον πρωτοπόρο χαρακτήρα του και τον ρόλο του ως ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της Ευρώπης.

Οι ιδέες που θα προταθούν πρέπει να είναι πρωτότυπες και να συμβαδίζουν με την αισθητική, το ύφος και το όραμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να συμμετάσχουν δημιουργικά, γραφιστικά και διαφημιστικά γραφεία καθώς και επαγγελματίες σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας (νομικά και φυσικά πρόσωπα).

______________________
Α. Περιγραφή διαδικασίας

Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια.

Στο πρώτο στάδιο μπορεί να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ενδιαφερόμενος (δημιουργικά, γραφιστικά και διαφημιστικά γραφεία καθώς και επαγγελματίες σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας – νομικά και φυσικά πρόσωπα) στέλνοντας email με θέμα «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» στη διεύθυνση: [email protected]. Στο email πρέπει να επισυνάπτονται σε μορφή pdf με την αντίστοιχη ονομασία τα εξής αρχεία:

 1. Αίτηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον εκπρόσωπο του δημιουργικού γραφείουστην οποία θα δηλώνεται το ενδιαφέρον για συμμετοχή καθώς και η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Για να κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ
 2. Σύντομο προφίλ του ενδιαφερόμενουσυνοδευόμενο από σύνδεσμο ιστοσελίδαςεάν υπάρχει.
 3. Αποδεικτικό άσκησης σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας (π.χ. εγγραφή σε αντίστοιχο επιμελητήριο, έναρξη άσκησης επαγγέλματος) τουλάχιστον ενός εκ των μελών της ομάδας της πρότασης.
 4. Δείγματα από ένα (1) έως τρία (3) σχετικά έργα που έχει υλοποιήσει ο ενδιαφερόμενος, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) Εγχειρίδιο Επικοινωνίας (brand manual).
 5. Εάν πρόκειται για ομάδα/γραφείο, περιγραφή της ομάδας που θα αναλάβει το έργο και σύντομα βιογραφικά του καθενός.

Όλες οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από Επιτροπή του Φεστιβάλ, η οποία θα επιλέξει τους τέσσερις (4) ενδιαφερομένους που θα περάσουν στη δεύτερη φάση.

Στο δεύτερο στάδιο, οι τέσσερις (4) που θα επιλεγούν, θα εργαστούν επ’ αμοιβή για την ανάπτυξη της ιδέας τους αναφορικά με την εταιρική ταυτότητα του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Φεστιβάλ προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις για το όραμα και την στρατηγική που θα χαραχθεί (brief).

Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να διαχειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχονται ως εμπιστευτικές και να μην τις αποκαλύπτουν σε κανένα. Η παραβίαση του όρου αυτού συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους από τον διαγωνισμό.

Στη συνέχεια θα εργαστούν προκειμένου να παραδώσουν σε κλειστό φάκελο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (usb stick), ο οποίος θα περιέχει:

 • Πρόταση νέου λογοτύπου για το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου
 • Δημιουργική προσέγγιση εταιρικής ταυτότητας για το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου
 • Προσχέδιο αφίσας με εφαρμογή του λογοτύπου και αναφορά στους χώρους του Φεστιβάλ
 • Προσχέδιο αρχικής ιστοσελίδας + εσωτερικής σελίδας

Η αμοιβή της κάθε ομάδας που θα παραδώσει εμπρόθεσμα τα παραπάνω παραδοτέα είναι χίλια διακόσια ευρώ (1.200 ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και θα δοθεί μετά την υποβολή του απαραίτητου τιμολογίου εκ μέρους του και την παραλαβή των συμφωνηθέντων παραδοτέων.

Όλες οι προτάσεις θα εξεταστούν από Επιτροπή Αξιολόγησης του Φεστιβάλ προκειμένου να επιλεγεί ο ανάδοχος για τη δημιουργία και εφαρμογή της νέας εταιρικής ταυτότητας του Φεστιβάλ μέσω της σύναψης σύμβασης ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) (Τρίτο στάδιο).

Στο τρίτο στάδιο θα παραδοθεί από τον ανάδοχο ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο επικοινωνίας του οποίου η ακριβής δομή θα οριστεί στη δεύτερη φάση. Ενδεικτικά, θα περιλαμβάνει τις τελικές δημιουργίες από την δεύτερη φάση, εφαρμογές σε επαγγελματικές κάρτες, επιστολόχαρτα, φακέλους, προτάσεις για διαφημιστικό υλικό,

φυλλάδια, banners καθώς και μία αρχική προσέγγιση για την οπτική επικοινωνία του καλλιτεχνικού προγράμματος 2021. Για τη σύναψη της σύμβασης είναι απαραίτητη η κατάθεση στο Φεστιβάλ ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας καθώς και αποσπάσματος ποινικού μητρώου από τον ανάδοχο.

______________________
Β. Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να αποστείλουν email με την αίτησή τους μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Όλες οι προτάσεις θα εξετασθούν εντός διαστήματος μίας εβδομάδας και οι τέσσερις (4) ενδιαφερόμενοι που θα προκριθούν στην επόμενη φάση θα ανακοινωθούν από το Φεστιβάλ στην ιστοσελίδα του και στα social media. Ενημερωτικά emails θα σταλούν και σε όλους όσοι κατέθεσαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι τέσσερις (4) συμμετέχοντες θα κληθούν για ενημέρωση από τη Διοίκηση και για την υπογραφή της σύμβασής τους.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει ένα (1) μήνα μετά τη συνάντηση με τη Διοίκηση. Παράταση της προθεσμίας αποκλείεται.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός δέκα (10) ημερών.

Ο ανάδοχος θα κληθεί να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασής του εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από την ανάθεση.

______________________
Γ. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν από τους συμμετέχοντες οφείλουν να είναι πρωτότυπες δημιουργίες τους και να μην παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε αντίθετη περίπτωση, το Φεστιβάλ μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκληθεί.

Την πνευματική ιδιοκτησία (περιουσιακές εξουσίες) των προτάσεων που θα κατατεθούν διατηρούν οι συμμετέχοντες και αυτή δεν μεταβιβάζεται στο Φεστιβάλ. Οι συμμετέχοντες δίνουν στο Φεστιβάλ την άδεια να χρησιμοποιεί το σύνολο της πρότασης ή τμήμα της στο πλαίσιο ανακοίνωσης / παρουσίασης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αναφορά πάντα στον δημιουργό.

Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής του χρόνου και του τρόπου πρώτης παρουσίασης / δημοσίευσης των παραδοτέων.

______________________
Δ. Λοιποί όροι

 1. Η Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της διαδικασίας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος χωρίς να οφείλει αποζημίωση στους συμμετέχοντες.
 2. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερομένων/ συμμετεχόντων είναι η Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. Τα δεδομένα αυτά θα τύχουν επεξεργασίας μόνο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για τον απαραίτητο για την ολοκλήρωσή της χρόνο.
 3. Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή δεν τηρούν τις παραπάνω οδηγίες δεν θα ληφθούν υπόψη.
 4. Για διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση απευθυνθείτε στο email: [email protected], ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την κα Άλεξ Παπασημακοπούλου στο 210 9282 922.
 5. Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Για να δείτε την πρόσκληση σε pdf πατήστε εδώ

AUTHOR

Beater.gr

Loading...
H Στέγη στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης!
Διαθέσιμο το νέο κομμάτι από το επόμενο album της Nalyssa Green.